Wagner And Partners

Stvarno pravo

Stvarno pravo je deo građanskog prava koje reguliše promet stvari, pokretne i nepokretne imovine.

Normama stvarnog prava uređeni su instituti svojine, državine, hipoteke i prava službenosti.

Naš tim vam pruža usluge pravnog savetovanja povodom prenosa svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, ometanja državine uspostavljanja prava službenosti i dr., kao i zastupanje pred sudovima povodom povrede nekog stvarnog prava.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing