Wagner And Partners

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo spada u red najstarijih pravnih disciplina i predstavlja granu u opštem sistemu pozitivnog prava, i čini ga skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi.

Izvori obligacija, odnosno obaveza, su ugovori, prouzrokovanje i naknada štete, sticanje bez osnova (neosnovano obogaćenje), poslovodstvo bez naloga i jednostrana izjava volje.

Članovi kancelarije, kao i saradnici sa teritorije Republike Hrvatske, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pružaju usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred sudovima u svim sferama obligacionog prava.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing